Mora

“Mora en Hura kozen ervoor om via workshops rechtstreeks in gesprek te gaan met de medewerkers. Het was immers belangrijk te achterhalen hoe medewerkers hun werk en de organisatie beleven”

Het huis van Mora: iedere dag met plezier aan de slag!

Onder het motto ‘Mensen Maken Mora’ voert Mora een actief beleid voor een positieve bedrijfscultuur. Het doel van dit beleid is dat alle medewerkers elke dag met plezier aan de slag gaan, zich betrokken voelen bij het bedrijf en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren.

Hoewel Mora al heel wat concrete maatregelen en verbetertrajecten heeft gerealiseerd, waren er signalen dat niet iedereen mee was met veranderingen in cultuur, technologie, verwachtingen, enz. Het idee leefde dat de sterke warme Mora cultuur stilaan aftakelde. Absenteïsmecijfers, traditioneel een barometer voor betrokkenheid en motivatie, gaven een stijgende trend weer.

Hura bouwt mee aan ‘Het Huis van Mora’

In 2015 startte Mora een nieuw initiatief m.n. ‘Het huis van Mora’. Met dit bouwproject wil Mora vooral inzoomen op het werkvermogen van haar medewerkers.

Mora klopte aan bij Hura om dit project mee vorm te geven en te ondersteunen. Vanuit het besef dat een goed werkvermogen van elke medewerker en een werkbare job de sleutel zijn voor werkgoesting en een duurzame inzetbaarheid ging Mora aan de slag met een onderzoek om vervolgens een aantal sterktes maar ook belangrijke pijnpunten bloot te leggen.

Samen werd er gezocht naar een geschikte aanpak, zodat elke medewerker de gelegenheid kreeg om zijn visie en bezorgdheden weer te geven.

Mora en Hura kozen ervoor om via workshops rechtstreeks in gesprek te gaan met de medewerkers over deze thema’s. Het was immers belangrijk te achterhalen hoe medewerkers hun werk en de organisatie beleven en op welke manier signalen van onvrede begrepen moesten worden. Daarnaast was het ook cruciaal om te weten wat onze medewerkers als positief ervaren zodat Mora hier op kan verder bouwen.

Zowel via vragenlijsten als in de workshops zoomde Hura in op een aantal thema’s waarbij ook rekening gehouden werd  met de 5 A’s (arbeidsinhoud, arbeidsorganisatie, arbeidsomstandigheden, arbeidsrelaties, arbeidsvoorwaarden):

  • De sfeer in ons team en in het bedrijf
  • Mijn bijdrage in het team en aan het bedrijf
  • Mijn job, de leer en ontwikkelingsmogelijkheden
  • De werkomgeving, de uitrusting en verloning

Resultaten?

Hura ging aan de slag met de vele positieve en constructieve feedback, ervaringen, ideeën, … na de workshops. Uit dit onderzoek kwamen een heel aantal positieve bevindingen naar voor, maar ook een aantal werkpunten.  Enkele voorbeelden van de sterktes bij Mora: de fijne sfeer in de teams, de werktijden en uurroosters, de duidelijke organisatiestructuur en functies,  afwisseling in de job, de bijkomende arbeidsvoorwaarden en aandacht voor het algemeen welzijn, …

De werkpunten werden gegroepeerd en samengebracht in zeven thematische “bouwprojecten”

Voor het eerste project ‘communicatie’ werd een bouwteam aangesteld. Een interne werkgroep, met leden uit alle afdelingen, buigt zich over belangrijke issues omtrent het overleg in ons bedrijf, de informatiedoorstroom en de contact,- en ontmoetingsmomenten.  In eerste instantie wordt er gemikt op zeer concrete en zichtbare acties die effect hebben op korte termijn (quick wins). De leden van de werkgroep oordelen over de belangrijkheid van de verbeterpunten en de haalbaarheid van voorgestelde verbeteringen. In dit veranderingsproces worden verbeteringen van onderuit mee vorm gegeven.  Het geheel van de werkgroepen wordt gedragen door het management van Mora dat zelf betrokken wordt in de werkgroepen en via een stuurgroep de trajecten mee opvolgt.

Vervolgstappen?

Er werd gekozen voor een stapsgewijze aanpak waarbij de verschillende thema’s achtereenvolgens worden aangepakt en de bouwteams de fakkel aan mekaar doorgeven zodat de continuïteit van het bouwproject verzekerd wordt. Thema’s die op de plank liggen: 

  • Samenwerking in de organisatie, integratie nieuwe medewerkers, ongelijkheid, persoonlijke ontwikkeling en opleiding, werkomstandigheden, interne regels/afspraken/procedures 
  • Via deze verbetertrajecten willen we het werkvermogen en de werkgoesting van medewerkers boosten. Wanneer we straks met z’n allen langer aan de slag zullen blijven, wil Mora de juiste condities creëren om dit mogelijk te maken.

Op zoek naar HR-advies of ondersteuning bij een organisatieontwikkelingstraject?

Neem vrijblijvend contact op