We ervaren dat organisaties vaak gelijkaardige behoeften hebben wanneer we spreken over opleidingen. Ter inspiratie lijsten we hieronder enkele veel voorkomende bouwstenen van opleidingen op. We bekijken graag samen met u hoe we een opleiding kunnen vormgeven die past bij uw behoefte. In onderstaand overzicht onderscheiden we 4 grote blokken: communicatievaardigheden, leiderschapsvaardigheden, stress & burn-out en Lumina Spark.

Communicatievaardigheden

Basisopleiding communicatie

In deze opleiding doe je inzichten op hoe communicatie werkt en waar diverse bronnen van communicatieverlies zich situeren. Daarnaast leer je een aantal basistechnieken om effectief te communiceren met anderen: doelgericht spreken, duidelijke instructies geven, vragen stellen, doorvragen en actief luisteren. 

Assertief en constructief communiceren

In deze opleiding leer je om met begrip en respect voor ieders standpunt je eigen doel te realiseren en daarbij de verbinding te bewaren: leren stilstaan bij het referentiekader en de beleving van de ander, duidelijk leren aangeven wat je wil en wat je stoort, ik-boodschappen geven, je emoties onder controle houden en samen met de ander naar oplossingen zoeken.

Klantgericht communiceren

In deze opleiding leer je op klantvriendelijke én assertieve wijze om te gaan met verwachtingen van klanten: leren win-win situaties te creëren voor de organisatie én de klant, leren omgaan met lastige klanten en klachten op een constructieve manier leren behandelen.

Impact genereren

In deze training leer je beïnvloeden met respect en zodoende de nodige impact genereren: inzicht verwerven in het verschil tussen de intentie en het effect van je interventies, de juiste vragen leren stellen, in verbinding gaan met de ander en leren omgaan met, en duurzaam ombuigen van weerstand.

Feedback geven

In deze opleiding leer je anderen op een constructieve manier te vertellen wat je denkt en voelt over hun aanpak en gedrag: inzicht verwerven in de regels voor het geven van feedback, je feedback baseren op feiten,  de reacties van de ander opvangen en leren doorvragen bij het ontvangen van feedback.

Communicatie op de werkvloer voor (eerstelijns) leidinggevenden

In deze opleiding leer je concrete technieken om medewerkers op de vloer aan te sturen, met name instructies geven, gedrag en prestaties bijsturen, oplossingsgericht communiceren en omgaan met conflicten.

Leiderschapsvaardigheden

Basisopleiding leidinggeven voor managers

In deze opleiding leer je hoe je een team op een resultaatgerichte manier kan sturen en motiveren, vanuit een duidelijk opgezette visie en strategie. Doelstellingen formuleren, goed delegeren, een helikopterview hanteren, samenwerking stimuleren tussen mensen en afdelingen… zijn sleutelvaardigheden die je in deze opleiding aanleert en inoefent. 

Basisopleiding leidinggeven in een productieomgeving

In deze opleiding ontwikkel je de nodige leiderschapsvaardigheden om de brugfunctie te vervullen tussen de arbeiders, het hoger management, de technische dienst etc. Je leert zaken te vertalen naar boven of beneden, om te gaan met conflicten, je ontwikkelt een duidelijke communicatiestijl en kan een effectieve ploegoverdracht opzetten, je leert feedback geven aan je medewerkers en een veiligheidsattitude creëren. 

Basisopleiding voor eerstelijns leidinggevenden

In deze opleiding ontwikkel je de nodige leiderschapsvaardigheden om de brugfunctie te vervullen tussen je team en  het hoger management:  zaken vertalen naar boven en beneden, een duidelijke communicatiestijl ontwikkelen, situationeel leidinggeven, conflicthantering, feedback geven, je medewerkers  motiveren en coachen in het behalen van de vooropgestelde resultaten etc. 

Gespreksvaardigheden

In deze opleiding leer je hoe je formele medewerkersgesprekken optimaal kan voeren, gaande van functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken, loopbaangesprekken, motivatiegesprekken, sollicitatiegesprekken, verzuimgesprekken tot ontslaggesprekken. Je leert dit soort van gesprekken voorbereiden, opbouwen, structureren en vormgeven. Daarnaast reiken we je een aantal gespreksvaardigheden aan zoals actief luisteren, vragen stellen, doorvragen, feedback geven en duidelijke afspraken maken, om tot betere resultaten te komen in dergelijke gesprekken. 

Feedback geven

In deze opleiding leer je op een constructieve én duidelijke, krachtige manier feedback geven aan je medewerkers. Zowel waarderende feedback als ontwikkelfeedback komt aan bod. Daarnaast leren we je ook hoe zelf correct om te gaan met verkregen feedback. Na deze opleiding ben je duidelijk gewapend om de performantie van jezelf en je medewerkers (verder) te verhogen.

Stress en burn-out herkennen en aanpakken

In deze opleiding leer je signalen van stress of een potentiële burn-out vroegtijdig te herkennen bij je medewerkers én hierop juist te anticiperen. Je leert achterhalen wat je teamleden energie geeft en wat hen energie kost, zodat je hier indien nodig kan op inspelen. Je ontdekt hoe je als leidinggevende de nodige coaching en ondersteuning kan bieden voor veerkrachtige medewerkers of teams.

Implementeren en managen van verandering

In deze opleiding leer je veranderingsprocessen optimaal te (bege)leiden: prioriteiten zetten, een veranderingsplan uittekenen en een communicatieplan opstellen om duidelijkheid te brengen, en een draagvlak creëren voor de verandering op groepsniveau. Daarnaast leer je weerstanden te bevragen en om te buigen om individuele medewerkers mee te pakken in de verandering. 

Motiveren en omgaan met weerstand

Je leert wat de diverse manieren zijn om mensen te motiveren én je af te stemmen op de specifieke drijfveren en noden van je teamleden. Je leert ook weerstanden te bevragen op een diepgaande manier en vervolgens duurzaam om te buigen. 

Coaching vaardigheden

In deze opleiding ontwikkel je 7 essentiële coaching vaardigheden zodat je het beste uit anderen weet te halen, met name: exploreren, waarderen en bekrachtigen, betrokken confronteren, uitdagen, inspireren, toelaten en ruimte geven, en ontspannen. Daarnaast leer je ontwikkelingsplannen op te stellen samen met je teamlid om diens ontwikkeling concreet en resultaatgericht te maken. 

Conflicthantering

Je leert spanningen vroegtijdig te herkennen en er gericht op te anticiperen zodat escalatie vermeden wordt. Hierbij leer je de betrokken partijen samen te brengen en ongenoegens onderling bespreekbaar te maken. Daarnaast leer je geëscaleerde conflicten naar een aanvaardbaar niveau te brengen door de rol van facilitator op te nemen in het vinden van een door beiden aanvaardde oplossing, en door ieders conflictstijl en de impact hiervan op de ander te laten onderkennen.

Coachen van een team

Je leert hoe je van een groep een team kan maken dat samen eigenaarschap opneemt voor de gemeenschappelijke doelen. Je leert deze doelen te stellen, inzicht te krijgen in ieders voorkeursgedrag en individuele krachten, deze optimaal in te zetten en om  onderlinge frustraties bloot te leggen. Tot slot leer je om samen met je team een groeiplan op te stellen om de groepsdynamiek te verbeteren. 

Stress & burn-out

Als spilfiguur in een organisatie hebben leidinggevenden een cruciale rol om spanningen op te vangen en om het team te helpen met verhoogde druk om te gaan. 

In een workshop leren we leidinggevenden hoe ze symptomen van stress en burn-out kunnen herkennen, hoe ze deze thema’s bespreekbaar kunnen maken, en welke de kapstokken zijn om stress te reduceren en burn-out te voorkomen zowel voor zichzelf als voor de medewerkers. We werken op zelfreflectie: wat geeft mij stress, hoe reageer ik hierop, welk effect heb ik hierdoor op mijn omgeving?
Tevens reflecteren we over de werkomgeving en de elementen die verhoogde druk bij de medewerkers veroorzaken: wat geeft mijn medewerkers stress? Waarom is de ene medewerker hier gevoeliger aan dan de andere? We leren hen om een alarmprofiel omtrent stress op te maken.

Als onderbouw in deze workshop maken we gebruik van een persoonlijkheidstypering die inzicht geeft in stressfactoren en energiegevers voor verschillende types van personen en hoe ze als leidinggevende hun gedrag hierop kunnen afstemmen.

Lumina Spark

Hura is een gecertificeerde aanbieder van Lumina Spark. Dit model brengt psychologische voorkeuren in kaart door middel van een unieke kleurentaal, en dit voor onze drie persona: instinctief, dagelijks en overbelast. Je vult hiertoe een vragenlijst in van 144 vragen. In alle onderstaande opleidingen zetten we Lumina Spark in als ondersteunende tool om het leerproces te faciliteren en versnellen. 

Basisopleiding Lumina

In de basisopleiding vergroot je je zelfbewustzijn aanzienlijk door een veel groter inzicht te krijgen in jezelf en de impact hiervan op anderen, dit door middel van je persoonlijkheidsanalyse. 

Van contact naar impact

In deze opleiding leer je jezelf af te stemmen op de ander om effectiever te worden in je gedrag. Door meer inzicht te krijgen in jezelf en de ander leer je immers bewuste keuzes te maken in je gedrag die tot het gewenste effect leiden, omdat je de ander op die manier respectvol beïnvloedt. 

De leider als communicator

Je leert moeilijke gesprekken te voeren op een respectvolle en doeltreffende manier vanuit een beter zelfinzicht én door je goed af te stemmen op de communicatievoorkeuren van je gesprekspartner. 

De leider als veranderingsgids

In deze opleiding leer je veel beter omgaan met je eigen blokkades, die van anderen of van het team in een veranderingsproces. Door hier bewuster mee om te gaan slaag je erin anderen sneller mee te krijgen in de verandering. 

De leider als coach

Je leert medewerkers effectiever te coachen vanuit ieders unieke behoeften en energieën. 

Talent en Passie

In deze opleiding leer je persoonlijke talenten te ontdekken en correct in te zetten in je werkomgeving of team.

Teamcoaching

Je leert hoe je van een groep een team kan maken dat samen eigenaarschap opneemt voor de gemeenschappelijke doelen. Je leert je team inzicht te krijgen in elkaars voorkeursgedrag, individuele krachten en valkuilen, hier optimaal mee om te gaan, en om onderlinge gedragspatronen en frustraties bloot te leggen en aan te pakken. Tot slot leer je om samen met je team een groeiplan op te stellen om de groepsdynamiek te verbeteren. 

Nood aan een praktijkgerichte en interactieve in company opleiding?

Wij werken graag een voorstel op maat uit.

Neem vrijblijvend contact op