Deze ‘’Privacy Policy’’ regelt hoe Hura persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart die betrekking hebben op: 

  1. bezoekers van onze website (https://www.hura.be/);
  2. sollicitanten, klanten, leveranciers;
  3. andere personen die Hura contacteren en/of beroep doen op de diensten van Hura.

Wij nodigen u uit om deze Privacy Policy zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Hura op dit gebied kent en daarnaast op de hoogte bent van uw eigen rechten ten opzichte van Hura met betrekking tot uw persoonsgegevens.

De Privacy Policy wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op de website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

Artikel 1 - Algemeen

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Hura de wettelijke voorschriften na, momenteel de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Hura NV, Rouwbergskens 6B, 2340 Beerse, België, KBO 0883.281.802 (hierna “Hura”). Dit houdt in dat u eventuele verzoeken voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens tot Hura moet richten.

Artikel 2 - Persoonsgegevens die wij verwerken

2.1 Overzicht

Bij de werking van Hura worden, al naar gelang het geval, volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

Verwerking

Categoriën van verwerkte persoonsgegevens

Bezoeken van de website

Persoonlijke identificatiegegevens

Elektronische identificatiegegevens

Versturen van mailings

Persoonlijke identificatiegegevens

Communicatie via social media

Persoonlijke identificatiegegevens

Recrutering

Persoonlijke identificatiegegevens

Academische curriculum

Beroepsbekwaamheid

Professionele ervaring

Lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties

Huidige betrekking

Beëindiging van de betrekking

Loopbaan

Vaardigheden

Vrijetijdsbesteding en interesses

Afname van testen in het kader van coaching en begeleiding

Persoonlijke identificatiegegevens
Resultaten van testen

Outplacementtrajecten

Persoonlijke identificatiegegevens
Gegevens met betrekking tot het outplacementtraject
Academische curriculum
Beroepsbekwaamheid
Professionele ervaring
Lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties
Huidige betrekking
Beëindiging van de betrekking
Loopbaan
Vaardigheden
Vrijetijdsbesteding en interesses

Resultaten van testen

Loopbaanbegeleiding

Persoonlijke identificatiegegevens
Gegevens met betrekking tot het loopbaanbegeleidingstraject
Academische curriculum
Beroepsbekwaamheid
Professionele ervaring
Lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties
Huidige betrekking
Beëindiging van de betrekking
Loopbaan
Vaardigheden
Vrijetijdsbesteding en interesses

Resultaten van testen

Assessments & Development Centers

Persoonlijke identificatiegegevens
Academische curriculum
Beroepsbekwaamheid
Professionele ervaring
Lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties
Huidige betrekking
Beëindiging van de betrekking
Loopbaan
Vaardigheden
Vrijetijdsbesteding en interesses

Resultaten van testen

HR-advies en organisatieontwikkeling

Persoonlijke identificatiegegevens
Gegevens met betrekking tot het coachings- of opleidingstraject
Academische curriculum
Beroepsbekwaamheid
Professionele ervaring
Lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties
Huidige betrekking
Loopbaan
Vaardigheden
Vrijetijdsbesteding en interesses

Resultaten van testen

Coaching en opleiding

Persoonlijke identificatiegegevens
Gegevens met betrekking tot het coachings- of opleidingstraject
Academische curriculum
Beroepsbekwaamheid
Professionele ervaring
Lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties
Huidige betrekking
Beëindiging van de betrekking
Loopbaan
Vaardigheden
Vrijetijdsbesteding en interesses

Resultaten van testen

2.2 Verzamelen van persoonsgegevens

Hura verzamelt de bovenvermelde persoonsgegeven via interacties met u. De meeste gegevens worden rechtstreeks door u verstrekt wanneer u bijvoorbeeld een sollicitatiebrief met aangehechte cv opstuurt, ons contacteert met een vraag of in het kader van onze verschillende diensten. Andere gegevens zoals een IP-adres worden door cookies verzamelt wanneer u onze Privacy en Cookie policy aanvaardt.

U beslist dus welke gegevens u met Hura deelt en u kunt altijd weigeren bepaalde gegevens te verstrekken. Voor het leveren van haar diensten heeft Hura echter wel bepaalde gegevens nodig. Wanneer u deze niet verstrekt, kunnen deze door u gevraagde diensten niet worden uitgevoerd. Ook kan de kwaliteit van de dienstverlening afnemen doordat u niet alle relevante persoonsgegevens verstrekt aan Hura. 

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden

Hura zal de vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Verwerking

Doeleinde

Bezoeken van de website

Verbetering van de website en communicatie met bezoekers

Versturen van mailings

Informatie aanleveren over de dienstverlening

Communicatie via social media

Informatie aanleveren over de dienstverlening en communicatie met bezoekers

Recrutering

Recrutering van personeel

Outplacementtrajecten

Het leveren van diensten aan klanten

Loopbaanbegeleiding

Assessments & Development Centers

HR-advies en organisatieontwikkeling

Coaching en opleiding


3.2 Nieuwsbrief

Wanneer u of uw bedrijf een klant is van Hura, kunnen uw persoonlijke gegevens eveneens gebruikt worden voor doeleinden van direct marketing, zoals het toezenden van nieuwsbrieven per email.

De rechtsgrond hiervoor is het gerechtvaardigd belang van Hura, waarbij we de proportionaliteit zullen waarborgen.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van nieuwsbrieven in elektronische vorm, kan Hura uw gegevens gebruiken voor het verzenden van direct marketing met betrekking tot Hura en haar diensten.

U heeft te allen tijde het recht om u zich hiertegen te verzetten, zoals bepaald in artikel 5.3.

3.3. Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Hura uw persoonsgegevens moet onthullen als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wet- of regelgeving.

Hura zal in alle redelijkheid pogen u van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

3.4. Doeleinden waarbij persoonsgegevens gedeeld worden met de VDAB

In het kader van de opdrachten inzake outplacement in het kader van een faillissement en loopbaanbegeleiding is Hura gehouden bepaalde persoonsgegevens te delen met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (“VDAB”).

De VDAB treedt hierin op als verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens binnen haar diensten. U kan Hura steeds aanspreken om na te gaan welke van uw persoonsgegevens met de VDAB werden gedeeld.

Artikel 4 – Delen van persoonsgegevens

Hura behandelt uw gegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

Voor bovengenoemde doeleinden kan Hura uw gegevens aan de volgende ontvangers bekendmaken:

  • aan derden die Hura bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van haar activiteiten, met inbegrip van reporting, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten. Het kan voorkomen dat aan een derden de opdracht gegeven wordt om de gegevens te verzamelen, te verwerken en/of te analyseren. Verder kan het nodig zijn om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken zodat Hura in staat is om een product of dienst te leveren die u heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik wordt daaronder niet begrepen en is verboden.
  • aan gelieerde juridische entiteiten of vestigingseenheden van Hura.
  • aan sociale partners. Dit zal het geval zijn wanneer de sollicitant een betrekking wordt aangeboden.
  • aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (“VDAB”) in het kader van opdrachten inzake outplacement, faillissement en loopbaanbegeleiding. De VDAB treedt hierin op als verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens binnen haar diensten. U kan Hura steeds aanspreken om na te gaan welke van uw persoonsgegevens met de VDAB werden gedeeld.
  • Aan andere derden zal Hura uw gegevens nooit verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe zou gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak.

Hura bewaart uw gegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

 

Artikel 5 - Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard en verwerkt dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Verwerking

Bewaartermijn

Bezoeken van de website

Het IP-adres: gedurende het bezoek aan de website bewaard.
Gegevens in webformulieren: maximaal 1 jaar bewaard

Versturen van mailings

10 jaar na inschrijving, impliciete bevesting of beëindiging van de commerciële relatie (zijnde de laatste voorgekomen gelegenheid van deze drie)

Communicatie via social media

Deze gegevens worden bewaard overeenkomstig het beleid inzake bewaartermijnen van de respectievelijke sociale media platformen.

Recrutering

10 jaar na laatste kwalitatief contact met een kandidaat die niet weerhouden is.

De persoongegevens van een aangenomen werknemer worden onder de gegevens van het personeelsbeheer opgeslagen.

Afname van testen in het kader van coaching en begeleiding

Maximum 3 jaar na de test

Outplacementtrajecten

1 jaar na het intern afsluiten van het dossier (tenzij een verjaringstermijnen of wettelijke termijnen langere bewaring eisen dan tot het einde van deze termijn)

* Bij een outplacement in het kader van een faillissement dienen de persoonsgegevens tot 10 jaar na het afsluiten van het dossier te worden bewaard

Loopbaanbegeleiding

10 jaar na het aflopen van het mandaat dat door de VDAB aan Hura is gegund

Assessments & Development Centers

5 jaar na afsluiten van het dossier

HR-advies en organisatieontwikkeling

Coaching en opleiding

Artikel 6 – Beveiligingsmaatregelen

Hura hanteert strikte normen om de gegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging op beschadiging.

Hura neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, zorgvuldige selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren. In geen geval kan Hura dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Hura gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Hura onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatregelen. Indien nodig, zal Hura u evenals de Gegevensbeschermingsautoriteit in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

Artikel 7 - Uw rechten

Onder de huidige wetgeving beschikt u over rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze uitoefenen door Hura te contacteren, per mail naar info@hura.be , via volgend adres: Rouwbergskens 6B, 2340 Beerse (België)  of via het contactformulier op onze website.

7.1. Recht van toegang en inzage 

U kunt Hura elk moment vragen: of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt en aan wie zij worden meegedeeld.

7.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft te allen tijde het recht Hura te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken.

7.3. Recht van verzet

U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens met betrekking tot het ontvangen van de nieuwsbrieven van Hura. In dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

7.4. Recht van vrije gegevensoverdracht

U heeft het recht om Hura te vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke voor zover dit technisch mogelijk is.

7.5. Recht van intrekking van de toestemming

Wanneer de rechtsgrond van de verwerking uw voorafgaande toestemming is, heeft u het recht om deze in te trekken.

7.6. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult evenmin door ons aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

7.7. Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, mail: contact@apd-gba.be .

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Hura en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Hura gelezen worden.

8.2. Waarom gebruikt Hura cookies?

De website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die Hura gebruikt, met inbegrip van hun doel.

8.3. Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan – te onderscheiden naar functionaliteit, herkomst of bewaartermijn – maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds, en alle andere cookies anderzijds.

De website gebruikt uitsluitend volgende cookies: 

Naam

Functie

laveral_session (functioneel)

Wordt gebruikt om tijdelijk de sessie van de bezoeker op te slaan tussen pagina requests. (2 uur)

_ga (analytisch)

Registratie van unike ID voor dataverzameling door Google Analytics (2 jaar)

_gat (analytisch)

Deze cookie houdt geen gebruikersinfo bij, het wordt enkel gebruikt om het aantal aanvragen naar doubleclick.net te limiteren (10 min)

_gid (analytisch) Registratie van unieke ID voor dataverzameling door Google Analytics (24 uur)


Voor cookies geplaatst door derde partijen (vb. Google Analytics), verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun websites daarover geven.

 

8.4. Uw toestemming

Door gebruik te maken van onze website en dus tijdens uw eerste bezoek aan onze website aanvaardt u de verschillende soorten cookies die wij gebruiken.

U kunt deze cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Turnhout zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.

Artikel 10 – Vragen

Als u vragen of verzoeken heeft over de Privacy en Cookie Policy van Hura, kunt u contact opnemen met:

HURA BVBA
Rouwbergskens 6B
Beerse 2340

info@hura.be
https://www.hura.be/contact

Beheer uw cookievoorkeuren voor deze website.