Deze ‘’Privacy Policy’’ regelt hoe Hura persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart die betrekking hebben op de personen die Hura contacteren en/of beroep doen op de diensten van Hura.

Wij nodigen u uit om deze Privacy Policy zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Hura op dit gebied kent en daarnaast op de hoogte bent van uw eigen rechten ten opzichte van Hura met betrekking tot uw persoonsgegevens.

De Privacy Policy wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op de website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

Artikel 1 - Algemeen

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Hura de wettelijke voorschriften na, momenteel de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Hura NV, Lilsedijk 22, 2340 Beerse, België, KBO 0883.281.802 (hierna “Hura”). Dit houdt in dat u eventuele verzoeken voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens tot Hura moet richten.

Artikel 2 - Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij de werking van Hura worden, al naar gelang het geval, volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

Verwerking

Categoriën van verwerkte persoonsgegevens

Bezoeken van de website

Persoonlijke identificatiegegevens

Elektronische identificatiegegevens

Versturen van mailings

Persoonlijke identificatiegegevens

Communicatie via social media

Persoonlijke identificatiegegevens

Afname van testen in het kader van coaching en begeleiding

Persoonlijke identificatiegegevens
Resultaten van testen

Outplacementtrajecten

Persoonlijke identificatiegegevens
Gegevens met betrekking tot het outplacementtraject
Academische curriculum
Beroepsbekwaamheid
Professionele ervaring
Lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties
Huidige betrekking
Beëindiging van de betrekking
Loopbaan
Vaardigheden
Extracurriculaire interesses

Resultaten van testen

Loopbaanbegeleiding

Persoonlijke identificatiegegevens
Gegevens met betrekking tot het loopbaanbegeleidingstraject
Academische curriculum
Beroepsbekwaamheid
Professionele ervaring
Lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties
Huidige betrekking
Beëindiging van de betrekking
Loopbaan
Vaardigheden
Extracurriculaire interesses

Resultaten van testen

Assessments & Development Centers

Persoonlijke identificatiegegevens
Academische curriculum
Beroepsbekwaamheid
Professionele ervaring
Lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties
Huidige betrekking
Beëindiging van de betrekking
Loopbaan
Vaardigheden
Extracurriculaire interesses

Resultaten van testen

HR-advies en organisatieontwikkeling

Persoonlijke identificatiegegevens
Gegevens met betrekking tot het coachings- of opleidingstraject
Academische curriculum
Beroepsbekwaamheid
Professionele ervaring
Lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties
Huidige betrekking
Loopbaan
Vaardigheden
Extracurriculaire interesses

Resultaten van testen

Coaching en opleiding

Persoonlijke identificatiegegevens
Gegevens met betrekking tot het coachings- of opleidingstraject
Academische curriculum
Beroepsbekwaamheid
Professionele ervaring
Lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties
Huidige betrekking
Beëindiging van de betrekking
Loopbaan
Vaardigheden
Extracurriculaire interesses

Resultaten van testen


Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden

Hura zal de vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Verwerking

Doeleinde

Bezoeken van de website

Verbetering van de website en communicatie met bezoekers

Versturen van mailings

Informatie aanleveren over de dienstverlening

Communicatie via social media

Informatie aanleveren over de dienstverlening en communicatie met bezoekers

Outplacementtrajecten

Het leveren van diensten aan klanten

Loopbaanbegeleiding

Assessments & Development Centers

HR-advies en organisatieontwikkeling

Coaching en opleiding

 

3.2 Nieuwsbrief

Wanneer u of uw bedrijf een klant is van Hura, kunnen uw persoonlijke gegevens eveneens gebruikt worden voor doeleinden van direct marketing, zoals het toezenden van nieuwsbrieven per email.

De rechtsgrond hiervoor is het gerechtvaardigd belang van Hura, waarbij we de proportionaliteit zullen waarborgen.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van nieuwsbrieven in elektronische vorm, kan Hura uw gegevens gebruiken voor het verzenden van direct marketing met betrekking tot Hura en haar diensten.

U heeft te allen tijde het recht om u zich hiertegen te verzetten, zoals bepaald in artikel 5.3.

3.3. Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Hura uw persoonsgegevens moet onthullen als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wet- of regelgeving.

Hura zal in alle redelijkheid pogen u van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

3.4. Doeleinden waarbij persoonsgegevens gedeeld worden met de VDAB

In het kader van de opdrachten inzake outplacement in het kader van een faillissement en loopbaanbegeleiding is Hura gehouden bepaalde persoonsgegevens te delen met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (“VDAB”).

De VDAB treedt hierin op als verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens binnen haar diensten. U kan Hura steeds aanspreken om na te gaan welke van uw persoonsgegevens met de VDAB werden gedeeld.

Artikel 4 - Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard en verwerkt dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Verwerking

Bewaartermijn

Bezoeken van de website

Het IP-adres: gedurende het bezoek aan de website bewaard.
Gegevens in webformulieren: maximaal 1 jaar bewaard

Versturen van mailings

10 jaar na inschrijving, impliciete bevesting of beëindiging van de commerciële relatie (zijnde de laatste voorgekomen gelegenheid van deze drie)

Communicatie via social media

Deze gegevens worden bewaard overeenkomstig het beleid inzake bewaartermijnen van de respectievelijke sociale media platformen.

Afname van testen in het kader van coaching en begeleiding

Maximum 3 jaar na de test

Outplacementtrajecten

1 jaar na het intern afsluiten van het dossier (tenzij een verjaringstermijnen of wettelijke termijnen langere bewaring eisen dan tot het einde van deze termijn)

* Bij een outplacement in het kader van een faillissement dienen de persoonsgegevens tot 10 jaar na het afsluiten van het dossier te worden bewaard

Loopbaanbegeleiding

10 jaar na het aflopen van het mandaat van dat door de VDAB aan Hura is gegund

Assessments & Development Centers

5 jaar na afsluiten van het dossier

HR-advies en organisatieontwikkeling

Coaching en opleiding

 

Artikel 5 - Uw rechten

Onder de huidige wetgeving beschikt u over rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze uitoefenen door Hura te contacteren, per mail naar info@hura.be , via volgend adres: Lilsedijk 22, 2340 Beerse (België)  of via het contactformulier op onze website.

5.1. Recht van toegang en inzage 

U kunt Hura elk moment vragen: of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt en aan wie zij worden meegedeeld.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft te allen tijde het recht Hura te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken.

5.3. Recht van verzet

U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens met betrekking tot het ontvangen van de nieuwsbrieven van Hura. In dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht

U heeft het recht om Hura te vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke voor zover dit technisch mogelijk is.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming

Wanneer de rechtsgrond van de verwerking uw voorafgaande toestemming is, heeft u het recht om deze in te trekken.

5.6. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult evenmin door ons aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.7. Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, mail: contact@apd-gba.be .

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Persoonsgegevens alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens, te vermijden.

In geen geval kan Hura dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

Artikel 7 - Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en onderaannemers in de mate dat dit noodzakelijk is voor een van de omschreven doeleinden van verwerking.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Turnhout zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.